MANIFESTO: oposición da FAME ao Real Decreto-lei 29/2020

As matronas manifestamos a nosa oposición ao Real Decreto -lei e vivimos con preocupación que a saúde sexual e reprodutiva das mulleres quede en mans de persoal insuficientemente cualificado.

Preocupación pola atención sanitaria ás mulleres

A Xunta da Federación de Asociacións de Matronas de España, en representación das súas asociacións membro, quere manifestar a súa oposición ao reflectido no Título IV da Real Decreto-lei 29/2020, do 29 de setembro, de medidas urxentes en materia de teletraballo nas Administracións Públicas e de recursos humanos no Sistema Nacional de Saúde para facer fronte á crise sanitaria ocasionada pola COVID-19:

Este real decreto-lei no seu artigo 2 introduce a posibilidade de que “as comunidades autónomas e o Instituto Nacional de Xestión Sanitaria poidan contratar persoas que, contando co grao, licenciatura ou diplomatura correspondente, carezan do título de Especialista recoñecido en España, para realizar funcións propias dunha especialidade, en dous supostos. En primeiro lugar, no caso de profesionais sanitarios que realizasen as probas selectivas de formación sanitaria especializada da convocatoria 2019/2020 e que, superando a puntuación mínima no exercicio, non resultasen adxudicatarios de praza. En segundo lugar, no caso de profesionais sanitarios que conten cun título de Especialista obtido nun Estado non membro da Unión Europea, sempre que o Comité de avaliación emitise o informe-proposta regulado no artigo 8. b), c) ou d) do Real Decreto 459/2010, do 16 de abril.

Dereito a recibir unha atención segura

Entendemos que estamos ante unha situación excepcional, pero consideramos non debe converterse nun motivo de renuncia á seguridade das persoas e ao seu dereito para recibir atención. Consideramos que non é licito nin conveniente modificar a través desta vía a Lei 44/2003, do 21 de novembro, de ordenación das profesións sanitarias, nin as directivas europeas relativas ao recoñecemento de cualificaciones profesionais, contratando persoal de enfermería para desenvolver funcións propias da enfermería especialista en obstetricia e xinecoloxía, para as que non contan coa formación adecuada, podendo poñer en risco a seguridade e a saúde das mulleres e das súas familias.

Pedimos solucións alternativas

Así mesmo, pedimos que se actúe con rigor con respecto á homologación de títulos extracomunitarios, cumprindo escrupulosamente o regulado no Real Decreto 459/2010, do 16 de abril, evitando deste xeito o acceso á especialidade de persoal insuficientemente cualificado.

A Federación de Asociacións de Matronas de España recomenda ás administracións sanitarias ser coherentes coa lexislación europea vixente, a evidencia científica e garantir que a muller teña acceso a unha matrona que coide da súa saúde sexual e reprodutiva. A matrona, como profesional cualificada proporciona unha atención segura á que non se debería renunciar, en especial durante o embarazo, parto e puerperio.

Como profesionais que garanten os dereitos das mulleres e as súas familias, debemos e queremos garantir o máximo respecto á seguridade e a dignidade das persoas ás que atendemos. Para iso poñémonos ao dispor das autoridades sanitarias para buscar solucións alternativas ás que expón este Real Decreto.